Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych w związku ze skierowaną korespondencją do Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. (dotyczy także korespondencji kierowanej poprzez formularz kontaktowy na stronie www.ec.zgora.pl i poczty elektronicznej)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektrociepłownia „Zielona Góra”  S.A. z siedzibą w Zielonej Górze 65-120), przy ul. Zjednoczenia 103.

II. Dane kontaktowe IOD

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem odo@ec.zgora.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w celu:

  1. obsługi przyjętej korespondencji i rozpatrzenia Pani/Pana sprawy, odpowiedzi na zadane za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej zapytania;
  2. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

IV. Zawartość korespondencji

Informujemy, że zawartość otrzymanej i prowadzonej korespondencji traktujemy jako dane nieustrukturyzowane, a więc jeśli korespondencja zawiera jakiekolwiek dane osobowe – inne niż dane osoby, z którą prowadzimy korespondencję – to uznajemy przetwarzanie takich danych za przetwarzanie nie wymagające identyfikacji zgodnie z art. 11 RODO.

V. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Nie dłużej jednak niż 5 lat upływających od końca roku otrzymania wiadomości, gdyż taki planujemy okres retencji dla korespondencji, chyba że pojawi się konkretny powód dla ich dalszego przetwarzania (np. nawiążemy współpracę podpisując umowę), czyli zmieni się cel przetwarzania. Jeśli cel przetwarzania się zmieni, poinformujemy Panią/Pana o tym zgodnie z RODO.

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

a. podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi;
b. uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, np. Urząd Skarbowy;
c. podmiotom współpracującym z Administratorem (np. kancelarie prawne, firmy audytorskie, firmy ubezpieczeniowe);
d. naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym), które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.

VII. Przetwarzanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadni przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d. przenoszenia danych;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, istniejące ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw prosimy kierować na skrzynkę odo@ec.zgora.pl lub na adres siedziby administratora danych wskazany w pkt. I powyżej.

X. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych i ich zakres jest dobrowolne.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.