Polityka Prywatności i wykorzystywania plików Cookie w serwisie ec.zgora.pl

Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym ec.zgora.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 3. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.
 4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa. W szczególności serwis nie zawiera treści, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

Gromadzenie danych

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką przez większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 2. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
 3. Dodatkowo informujemy, że poprzez nasza stronę gromadzone są również dane przez Google Analytics, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, aby mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Użytkownicy strony www mogą dostosowywać pliki cookie i gromadzone dane za pomocą takich funkcji jak: ustawienia plików cookie identyfikator User-ID Import danych  i platforma  Measurement Protocol

Mechanizm cookies

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika.
 2. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi GK PGE poprawną prezentację danych zawartych w serwisie.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych.
 4. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies?

Instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Odpowiedzialność

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż spółki Grupy Kapitałowej PGE, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Elektrociepłownie „Zielona Góra” S.A.  nie mogą naruszać praw użytkownika.

Odnośniki do innych stron

 1. Strona ec.zgora.plzawiera odnośniki do innych stron w tym również do stron podmiotów Grupy Kapitałowej PGE, w tym m.in. do strony spółki: PGE S.A.
 2. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. nie odpowiada za treści zamieszczone na tych stronach oraz za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami prywatności, którymi kierują się spółki administrujące poszczególnymi stronami.
 3. Ponadto strona zwiera odnośniki do mediów społecznościowych, na których GK PGE prowadzi swoje profile w tym między innymi Facebook.
 4. Poprzez narzędzia dostarczane przez dostawców mediów społecznościowych gromadzimy informacje o użytkownikach Facebooka odwiedzających stronę gkpge.pl.

Dzięki tym informacjom monitorujemy aktywność na naszej stronie i prowadzimy tzw. remarketing tj. działanie reklamowe zwiększające liczbę odwiedzin na naszej witrynie. Facebook chroni prywatność swoich użytkowników zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami dostępnymi bezpośrednio w swoich serwisie. PGE nie posiada dostępu do danych osobowych, które mogą być przetwarzane za pomocą wtyczek przez serwisy społecznościowe, PGE posiada wyłącznie dostęp do wybranych statystyk i demografii.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania. Do celów analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.
 2. Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:
  1. cofnęliście Państwo zgodę , na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  2. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
  3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
  5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  6. Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.
 4. Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:
  1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 5. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
 6. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 7. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra
Inspektor Ochrony Danych
E-mail:  odo@ec.zgora.pl  

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.