Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. utrzymuje wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowy, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Informacji, który funkcjonuje w oparciu o wymagania norm:

 • PN-EN ISO 9001                       Systemy zarzadzania jakością.
 • PN-EN ISO 14001                     Systemy Zarządzania Środowiskowego.
 • PN-ISO 45001                           Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • PN-EN ISO/IEC 27001:2017    Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Przyjęcie powyższych standardów w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. pozwala Zarządowi, Dyrekcji i kierownictwu skuteczniej spełniać wymagania przepisów prawnych i innych, planować, realizować oraz doskonalić procesy i pracę w organizacji.

Zgodnie z wymaganiami w/w norm ustanowione są i przyjęte w EC ZG Deklaracje Zarządu Spółki:

 • w sprawie Polityki jakości Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • w sprawie Polityki środowiskowej Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • w sprawie Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • w sprawie Polityki bezpieczeństwa informacji Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • w sprawie Polityki cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych OT Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.


Deklaracje zostały ustanowione z uwzględnieniem wymagań i zasad korporacyjnych, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, w tym w szczególności pracowników EC ZG. Zostały one zakomunikowane wszystkim pracownikom EC ZG oraz innym osobom pracującym w imieniu i na rzecz EC ZG.

Nadzór nad ZSZ w EC ZG sprawuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który jest zobowiązany do jego monitorowania oraz doskonalenia.

 

Deklaracje

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną oraz lokalizacje EC ZG, jak niżej:

Zakres fizyczny systemu:

a) Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra

Zakres systemu: Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła.

b) Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., ul. Chemiczna 7, 65-713 Zielona Góra

Zakres systemu: Dystrybucja ciepła.

c) sieci ciepłownicze, węzły ciepłownicze oraz kotłownie lokalne rozlokowane na terenie Zielonej Góry nadzorowanych i eksploatowanych przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. zgodnie z następującymi dokumentami:

 • Programem pracy sieci cieplnej,
 • Analizą pracy sieci cieplnej,
 • Mapą cyfrową systemu ciepłowniczego,
 • Bazą informatyczną systemu ciepłowniczego GRANIT THERMAL,
 • Instrukcjami eksploatacji sieci i węzłów cieplnych.

Zakres systemu: Wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła.

d) linia energetyczna wysokiego napięcia wyprowadzająca wyprodukowaną energię elektryczną do Krajowego Systemu Energetycznego (KSE) przez Stację Energetyczną Leśniów zgodnie z następującymi dokumentami:

 • Instrukcją Współdziałania Służb Dyspozytorskich i Ruchowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – ENEA Operator Sp. z o.o. – Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. w Stacji 220/110 kV Leśniów,
 • Mapą przebiegu linii 220kV ECZG-GSZ Leśniów.

Zakres systemu: Dystrybucja energii elektrycznej.

Zakres systemu całej Organizacji:

Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła.