Profil działalności

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o krajowy gaz ziemny.

Działa przede wszystkim na podstawie przepisów Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła prowadzi na podstawie koncesji udzielonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Energia elektryczna wytworzona w boku gazowo – parowym podlega obowiązkowi publicznej sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii S.A. na podstawie art. 49a ust.1 i ust.2 ustawy Prawo energetyczne. Natomiast pozostała część wyprodukowanej energii - w trybie art.49a ust.5 ustawy Prawo Energetyczne (wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji i zużyta na potrzeby własne) jest sprzedawana do PGE Energia Ciepła.

Po uruchomieniu w 2004 r. bloku gazowo-parowego Elektrociepłownia z przedsiębiorstwa o profilu ciepłowniczym stała się firmą produkującą głównie energię elektryczną.

Od 1 kwietnia 2009 r., po połączeniu z Zielonogórską Energetyką Cieplną Sp. z o.o., EC ZG zajmuje się również dystrybucją i dostawą ciepła do odbiorców. Elektrociepłownia stanowi jedyne źródło pokrywające zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dla miejskiego systemu ciepłowniczego Zielonej Góry.

W październiku 2012 r. wybudowała w miejsce kotłów węglowych nowoczesne kotły gazowo – olejowe  Uruchomienie nowych kotłów pozwoliło  zaprzestać całkowicie spalania węgla. W maju 2013 r. wyłączyła trwale z użytkowania urządzenia wytwórcze bloku węglowego  (turbozespoły parowe,  kotły parowe i  wodne, urządzenia towarzyszące: pompy zasilające, zbiorniki wody zasilającej, urządzenia nawęglania, odżużlania, itp.).

 

Dane spółki

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

NIP:
929-000-69-02

KRS
0000040284

REGON:
970299278

Adres siedziby Spółki:
ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra

Kapitał zakładowy:
13 853 150 zł, w całości wpłacony