Projekty dofinansowane

 

fundusz spojnosci

 

W dniu 16.10.2017 r. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cztery umowy na dofinansowanie projektów inwestycyjnych finansowanych w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wpisanych   do Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Miasta Zielonej Góry:

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NR POIS.01.05.00-00-0005/16-00 „Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle

Celem projektu  na  lata 2017-2021 będzie poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w postaci  rocznego  spadku emisji CO2  w ilości 1 341,5 ton oraz  zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 25 812,45 GJ/rok

Planowane nakłady ogółem wyniosą 26 919, 5 tys. PLN, przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości do 11 220,0 tys. PLN, co stanowi 41,7% nakładów.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy ok. 6,4 km sieci ciepłowniczej kanałowej o średnicach od 2xDN40 do 2xDN500 na sieć preizolowaną. Inwestycja obejmuje przebudowę następujących  ciepłociągów :

 • magistrali I zaopatrującej w ciepło zachodnią część miasta
 • magistrali II i III zaopatrujących w ciepło centralną część miasta,
 • magistrali V i VI zaopatrujących w ciepło wschodnią część miasta

NR POIS.01.06.02-00-0003/16-00 „Budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji”

Planowana inwestycja  na lata 2017-2020 obejmuje budowę nowej  sieci oraz przyłączy ciepłowniczych o średnicach od DN200 do DN320 o łącznej długości około 5,4 km, oraz  wykonanie  40 węzłów cieplnych w obszarach rozwojowych miasta. Efektem  ekologicznym inwestycji będzie roczny spadek emisji CO2 o 190 ton oraz  zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 644,87 GJ/rok.
Planowane nakłady ogółem wyniosą 12 148,0 tys. PLN, przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości do 6 865,6 tys. PLN, co stanowi  56,5% nakładów.

NR POIS.01.05.00-00-0006/16-00 „Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych”

Inwestycja przyczyni  się poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej poprzez zmniejszenie strat ciepła na przesyle i dystrybucji oraz poprawi jakości powietrza  w postaci  rocznego spadku emisji CO2 o 157,83 ton oraz zmniejszy zużycie energii pierwotnej  o 3 036,8 GJ/rok. Planowane nakłady wyniosą 3 515,7 tys. PLN,  przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości do 1 557,1tys.  PLN, co stanowi  44,3% nakładów. Planowana inwestycja na lata 2017-2018, obejmuje likwidację dwóch węzłów  grupowych  wraz z siecią nisko i wysokoparametrową i wybudowanie w to miejsce przyłączy wysokoparametrowych do każdego budynku oraz 26 indywidualnych węzłów cieplnych. Zadanie to ogranicza w znaczący sposób straty na przesyle ciepła oraz zwiększa komfort jego dostarczania, a także poprawia system rozliczeń z odbiorcami.

NR POIS.01.05.00-00-0036/16 -00 „Konwersja kotłowni lokalnych na węzły cieplne w Zielonej Górze”

Celem projektu na lata 2017-2019 jest likwidacja 15 kotłowni lokalnych (konwersja na węzły cieplne) i budowa 4 węzłów w nowych obiektach   (w celu uniknięcia budowy kotłowni) oraz   budowa 2,3 km sieci i przyłączy do 19 węzłów indywidualnych.
Planowana inwestycja  spowoduje  zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 450,10 GJ/rok, a tym samym na zmniejszenie rocznej  emisji CO2 o 350,90  ton.
Planowane nakłady wyniosą 4 300,0 tys. PLN, przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości do 2 140,0 tys. PLN, co stanowi 49,8% nakładów.

W dniu 19.12.2017 r. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trzy  kolejne  umowy na dofinansowanie projektów inwestycyjnych finansowanych w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wpisanych do Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Miasta Zielonej Góry:

NR POIS.01.05.00-00-0037/16-00 „Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w Zielonej Górze”

Planowana inwestycja, obejmuje likwidację 1 grupowego węzła cieplnego, tzw. „Morelowa”, wybudowanie 32 węzłów indywidulanych oraz wymianę sieci i przyłączy wykonanych w technologii kanałowej na sieci i przyłącza w technologii preizolowanej. W ramach projektu wybudowane zostanie 1630 m sieci o  średnich DN32 do DN200.

Realizacja inwestycji  przyczyni się do  zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2 920,5 GJ/rok, a tym samym zmniejszenie emisji CO2 151,78 Mg/rok  oraz pyłu o 0,00124 Mg/rok.

Całkowita planowana wartość projektu (PLN brutto) wyniesie 6 153,7  tys. zł przy maksymalnej wysokości dofinansowania 1 690 tys.  PLN.

NR POIS.01.05.00-00-0041/16-00  „Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle w Zielonej Górze”

Planowana inwestycja, dotyczy przebudowy ok. 4,08 km sieci ciepłowniczej kanałowej o średnicach od DN50 do DN250 na sieć preizolowaną na obszarze miasta Zielona Góra. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie ok. 4,08 km sieci preizolowanej o średnicach od DN50 do DN250.

Inwestycja obejmuje przebudowę ciepłociągów:

 • magistrali II zaopatrujących obiekty komunalno-bytowe w ciepło w centralnej części miasta, obejmującej około 10 tys. mieszkańców i zapotrzebowaniu około 15 MWt,
 • w sieciach osiedlowych zaopatrujących obiekty komunalno-bytowe obejmujące około 5 tys. mieszkańców o zapotrzebowaniu 8 MWt.

Celem projektu jest  uzyskanie efektywnej i niskoemisyjnej dystrybucji ciepła w Zielonej Górze poprzez wymianę odcinków sieci ciepłowniczej, wykonanych w technologii kanałowej na nowe, wykonane w technologii rur preizolowanych, co wpłynie na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej a tym samym zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłu.

Głównymi rezultatami projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 9 599,27 GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 o 498,90 Mg/rok, spadek emisji pyłu o 0,0041 Mg/rok.

Planowane nakłady ogółem  wyniosą  9 570 tys. PLN, przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości do 4 560 tys. PLN, co stanowi  47,6 % nakładów.

NR POIS.01.06.02-00-0027/16-00  „Budowa sieci cieplnych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - budowa węzłów cieplnych i chłodniczych w Zielonej Górze”

Projekt dotyczy zwiększenia wykorzystania wykorzystywania ciepła wytworzonego w źródłach pracujących w wysokosprawnej kogeneracji należących do Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. Realizacja Projektu umożliwi zwiększenie poboru ciepła z sieci ciepłowniczej latem (produkcja chłodu z ciepła) w okresie niskiego zapotrzebowania na ciepło sieciowe, wytworzone w kogeneracji z energią elektryczną.

W projekcie zakłada się budowę przyłączy do nowych obiektów użyteczności publicznej o średnicach od 2xDN100 do 2×DN150 i łącznej długości 110,0 m.

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest podłączenie nowych obiektów do sieci ciepłowniczej zasilanej źródłem pracującym w wysokosprawnej kogeneracji.  Inwestycja przyczyni się do  zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 4 037,36 GJ/rok oraz  zmniejszenia emisji CO2 o 75,53 Mg/rok.

Planowane nakłady ogółem wyniosą 2 424,9 tys. PLN,  przy  maksymalnym dofinansowaniu w wysokości do 1 124,9 tys. PLN, co stanowi  46,4%  nakładów.

 

fundusz spojnosci

 

W związku z zawarciem umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A.  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o możliwości zgłaszania sygnałów dotyczących nadużyć finansowych za pomocą mechanizmu sygnalizacyjnego obsługiwanego przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ.

Mechanizm umożliwia anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości pod adresem e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl

Wszelkie informacje oraz wszelka dokumentacja przetargowa dotyczącą postępowań prowadzonych w ramach projektów z dofinansowaniem  ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dostępna jest

Od 1 kwietnia 2020 roku  Portal Zakupowy eB2B, który był używany w latach 2014 – 2020 został wyłączony.

Obecnie wszystkie informacje dotyczące publikowanych postępowań prowadzonych przez Spółki Grupy PGE, w tym Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. znajdują się na stronie internetowej pod linkiem: https://swpp2.gkpge.pl

Linki

narodowa strategia spojnosc

 

W dniu 9.09. 2011r. Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu ma  kwotę 36 223,4 tys. PLN zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX - Działanie 9.2. "„Efektywna dystrybucja energii”. Środki finansowe na dotację pochodziły z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Umowa został aneksowana w dniu 31.10.2014r.  z uwagi na powstałe oszczędności  na organizowanych w latach 2009-2013 przetargach na roboty budowlane. Aneks zwiększył zakres inwestycji o kolejne zadania, oraz wydłużył okres realizacji inwestycji do końca listopada  2015r. Kolejny Aneks z grudnia 2015r. przedłużył okres zakończenia projektu na 31.12. 2015r.

Realizację projektu  w latach 2009-2015 podzielono na 18 zadań modernizacyjnych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostały zmodernizowane sieci ciepłownicze o łącznej długości 10 584 m. Wybudowano również   1 674 m nowych sieci, co pozwoliło na optymalizację hydrauliczną układu magistralnego sieci ciepłowniczej i likwidację nieefektywnych energetycznie starych ciepłociągów. Efektem końcowym była wyższa sprawność sieci ciepłowniczej i ograniczenie zużycia paliw w EC.

Realizowana inwestycja miała na celu obniżenie strat energii powstającej w procesie dystrybucji ciepła oraz  na oszczędność energii pierwotnej. W związku z tym począwszy od 2016 roku nastąpiło zmniejszenie emisji CO2 o 0,96 tys. ton rocznie, (emisja towarzysząca wytwarzaniu ciepła). Projekt bezpośrednio przyczynił się do osiągnięcia założonych celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i  charakteryzował  się ponadregionalnym oddziaływaniem. Zmniejszenie rocznych strat ciepła na skutek realizacji Projektu wynosiło 54,56 TJ/rok, co odpowiadało redukcji o ok. 70% w stosunku do strat na modernizowanych odcinkach  sieci przed rozpoczęciem projektu. Efektem dodatkowym niniejszego projektu była optymalizacja procesu skojarzonej produkcji, który stanowi najlepsze rozwiązanie technologiczne dla terenów miejskich według polityki energetycznej UE i w konsekwencji polityk krajowej i lokalnej.

Koszt przedsięwzięcia w latach 2009-2015, wynosił ogółem 44 962,1 tys. PLN netto. Z powyższej kwoty wydatki kwalifikowane, które stanowiły podstawę do wyliczenia dotacji, wynosiły 42 627,6 tys. PLN (kwota dofinansowania stanowiła 85% wydatków kwalifikowanych).

narodowa strategia spojnosc

 

W dniu 30.07. 2010r.  Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa olejowo-gazowych kotłów wodnych w EC Zielona Góra z dostosowaniem do BAT”. Dofinansowanie w kwocie 14 609,6 tys. PLN było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV - Działanie 4.3. „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”.

Głównym celem projektu była  budowa nowych olejowo-gazowych kotłów wodnych  w miejsce węglowych kotłów rusztowych, co umożliwiło produkcję ciepła w oparciu o lepsze ekologicznie paliwa. W ramach wspomnianego projektu zamontowano na terenie elektrociepłowni 5 kotłów wodnych o mocy 32 MWt każdy, kocioł parowy  o mocy około 7 MWt, dwa zbiorniki magazynowe oleju oraz pompownię oleju składającą się z trzech pomp oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.

Cel projektu był zgodny z założeniami Działania 4.3, ponieważ wypełniał  założenia dokumentu referencyjnego najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie produkcji energii. Realizacja projektu pozwoliła na zachowanie zdolności produkcyjnych ciepła przy znacznym ograniczeniu wartości emisji określonych w posiadanym przez Spółkę pozwoleniu zintegrowanym.

Realizacja opisywanej inwestycji była  kontynuacją wieloletniego planu Spółki mającego na celu dostosowanie się do regulacji wspólnotowych  i krajowych dotyczących ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz gospodarowania odpadami (w tym wypadku nastąpi eliminacja odpadów paleniskowych ze spalania węgla kamiennego).

Zrealizowany projekt pozwolił na zredukowanie szkodliwych substancji w środowisku w taki sposób, że poziom emisji zanieczyszczeń jest niższy od dopuszczalnych, a zapewnienie trwałości projektu umożliwi utrzymanie niższych poziomów emisji w dłuższym okresie. Zgodnie z umową o dofinansowanie, realizacja projektu przyczyniła się do ograniczenia ładunków emisji w następujący sposób (w stosunku do średniego ładunku emisji z lat 2006-2008):

 • CO2  – 51 252 Mg/rok  tj. o około 73,6%
 • SO2  –  271,71  Mg/rok tj.  o około 94,8%
 • NOx – 100,75 Mg/rok  tj. o około 89,5%

Nastąpiła  także redukcja wytwarzania odpadów paleniskowych (żużla i popiołu)  w ilości 3 436 Mg/rok.

W zakresie oszczędności energii nastąpiło zmniejszenie jej zużycia o 32 089MWh/rok.

Koszty przedsięwzięcia w latach 2009-2012, wynosiły ogółem 55 811,9  tys. PLN netto. Z powyższej  kwoty wydatki kwalifikowane, które stanowiły podstawę do wyliczenia dotacji, wynosiły 51 192,7 tys. PLN (wydatki niekwalifikowane to  kwota 4 714,1 tys. PLN).

Nakłady inwestycyjne  zostały poniesione w 73,8%   ze środków własnych  EC ZG, a pozostała część w wysokości 26,2%,  to  środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego.

"Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze z dostosowaniem do wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT)"
Inwestycję rozpoczęto w kwietniu 2006 r., a zakończono 31 marca 2008r. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 9038,7 tys. zł. W grudniu 2006 r. została podpisana z NFOŚiGW umowa o dofinansowaniu przedsięwzięcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - lata 2004-2006" - działanie 2.4 "Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska".

Projekt sfinansowano w 50,3 % ze środków własnych EC ZG, a w 49,7% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt był realizowany w czterech etapach przez Inwestora Zastępczego - Zielonogórską Energetykę Cieplną Sp. z o.o.
I - budowa magistrali ciepłowniczej 2 x DN 400 o długości 1266 m od ul. Moniuszki do skrzyżowania Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Wrocławską - etap zakończono w październiku 2006r.,
II - budowa magistrali ciepłowniczej 2 x DN 300 o długości 447 m od ul. Wrocławskiej do ul. Podgórnej wraz z niezbędną modernizacją przyłączy do Urzędu Marszałkowskiego i Palmiarni - etap zakończony również w październiku 2006r.
III - kompleksowa realizacja ciepłociągu 2 x DN 250/200 zasilającego Osiedle "Morelowa" wraz z przyłączami do Galerii Handlowej Focus Park (była fabryka włókiennicza "Polska Wełna") - etap zakończono w grudniu 2007r.,
IV - budowa węzła cieplnego o mocy 5,7 MW w obiekcie Focus Park - etap zakończono w marcu 2008r.

Wykonanie tego projektu przyczyniło się do:

 • poprawy bezpieczeństwa energetycznego dostaw ciepła sieciowego w mieście,
 • umożliwienia modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej, bez ograniczania dostaw w trakcie remontu,
 • stworzenia możliwości rozwoju sieci w rejonie Śródmieścia i Starego Rynku,
 • poprawy warunków hydraulicznych dostaw ciepła dla odbiorców,
 • ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza i poprawy jego jakości

 

flaga UE
Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 3144,3 tys. zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie 1347,4 tys. zł

 

Linki