Ochrona Środowiska

W swojej działalności Elektrociepłownia "Zielona Góra" kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że produkcja energii elektrycznej i ciepła prowadzona jest z poszanowaniem środowiska. 

ECZG działa w oparciu o wszystkie wymagane przez prawo ochrony środowiska decyzje i pozwolenia. Spółka posiada pozwolenie zintegrowane dla instalacji gazowej, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych oraz pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Zielonogórska spółka prowadzi skuteczną politykę proekologiczną, której potwierdzeniem jest certyfikowany system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015. Zidentyfikowane w spółce aspekty środowiskowe są nadzorowane z uwzględnieniem obowiązujących uregulowań prawnych.

Główne aspekty środowiskowe powstające w ECZG to:

  • emisja tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz pyłu,
  • zużycie paliw: gazu ziemnego oraz rezerwowo oleju opałowego,
  • zużycie wody i wytwarzanie ścieków

Zmiana technologii wytwarzania to poprawa jakości powietrza  

Dzięki zmianie technologii z węglowej na gazową o ok. 90 proc. obniżył się poziom emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów, co przyczynia się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Zielonej Górze. Stosowana obecnie w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła technologia, pozwala na prowadzenie bezodpadowego procesu spalania. Fakt ten ma również ogromne znaczenie dla Miasta. Zastosowanie nowej technologii poprawia komfort i jakość życia mieszkańców miasta oraz jego okolic.

Elektrociepłownia "Zielona Góra" spełnia wszystkie wymogi środowiskowe w zakresie emisji gazów (Dyrektywy IED, Konkluzje BAT Komisji Europejskiej).

Działamy w trosce o środowisko

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. prowadzi procesy produkcyjne kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju z pełną odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego. Wytwarza energię elektryczną i ciepło dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i efektywnych technologii, do których należy wysokosprawna kogeneracja (produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu). Wytworzone ciepło, w postaci gorącej wody jest wprowadzane do sieci ciepłowniczej, której EC ZG jest właścicielem i dostarczane do odbiorców na terenie miasta. Wyprodukowana energia elektryczna jest wprowadzana linią energetyczną wysokiego napięcia do Krajowego Systemu Energetycznego (KSE) poprzez Stację Energetyczną Leśniów oraz bezpośrednio do lokalnych odbiorców.

Strategię proekologiczną realizujemy m.in. poprzez:

1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

Kogeneracja charakteryzuje się dużo wyższą efektywnością niż oddzielne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Zawarta w paliwie energia chemiczna jest przewarzana w elektrociepłowni na ciepło i energię elektryczną z dużo wyższą sprawnością niż w przypadku oddzielnej produkcji obu produktów w elektrowni i ciepłowni. W efekcie mniejszego zużycia paliwa i wody, kogeneracja okazuje się technologią bardziej przyjazną środowisku i charakteryzuje niższą emisją zanieczyszczeń.

2. Wykorzystywanie do produkcji energii niskoemisyjnych paliw

W Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. do produkcji energii elektrycznej i ciepła wykorzystywane są niskoemisyjne paliwa – gaz ziemny lub/i olej opałowy lekki.

3. Stosowanie nowoczesnych technologii produkcji

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. stosuje nowoczesne technologie produkcji energii elektrycznej i ciepła: na bloku gazowo – parowym i kotłach gazowo – olejowych, które spełniają wysokie standardy środowiskowe. Zmiana technologii wytwarzania, polegająca na rezygnacji ze spalania węgla, spowodowała znaczący spadek wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawę jakości powietrza w Zielonej Górze.

Spółka wdraża także szereg działań technicznych i technologicznych prowadzących do poprawy efektywności energetycznej poprzez m.in. automatyzację procesów technologicznych, optymalizację procesów spalania i eliminację strat eksploatacyjnych.

4. Stosowanie technologii  rur preizolowanych przy wymianie rurociągów ciepłowniczych

Sukcesywnie prowadzone są prace modernizacyjne istniejącej sieci ciepłowniczej polegające na wymianie ciepłociągów kanałowych na nowoczesne preizolowane. Dzięki temu zmniejsza się ilość awarii i zwiększa efektywność pracy sieci poprzez ograniczenie strat ciepła i ubytków wody.  Poprawie ulega również sprawność pracy źródła w kogeneracji.

5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta

Elektrociepłownia dąży do rozbudowy systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze.  Do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączani są nowi odbiorcy i likwidowane lokalne kotłownie.  Rozbudowa sieci ciepłowniczej ma wpływ na jakość powietrza na terenie miasta. Dostawa ciepła grzewczego i ciepłej wody użytkowej do budynków skutkuje ograniczeniem tzw. emisji niskiej, dzięki czemu  zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Zielonej Góry w wyniku poprawy jakości powietrza.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej – najlepszy sposób na ograniczanie smogu

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania tzw. niskiej emisji (smogu), pochodzącej z indywidualnych kotłowni. ECZG prowadzi działania inwestycyjno-modernizacyjne i komunikacyjne (w tym budujące świadomość wpływu ogrzewania z nieefektywnych źródeł ciepła na stan powietrza), aby poprawić stan środowiska i jakość powietrza w Zielonej Górze.  

Przyłączanie do sieci ciepłowniczej budynków z rynku wtórnego – to całkowita likwidacja emisji wynikającej z ogrzewania w źródłach indywidualnych. Natomiast dzięki przyłączaniu budynków z rynku pierwotnego, unika się możliwej emisji zanieczyszczeń, w przypadku, gdyby właściciel budynku zdecydował się na indywidualny sposób ogrzewania.

2021 roku Elektrociepłownia "Zielona Góra" przyłączyła do sieci ciepłowniczej ponad 40 zielonogórskich budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło ponad 10 MWt. Połowa z nich to nowopowstałe obiekty, pozostałe - to budynki właścicieli chcących zmienić ogrzewanie na efektywne i ekologiczne ciepło sieciowe.

W ciągu ostatnich 2 lat zielonogórska spółka przyłączyła do sieci ciepłowniczej 83 budynki oraz 49 moduły przygotowania ciepłej wody, których łączna moc cieplna wyniosła ponad 23,5 MWt.

WDROŻONE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Wdrażanie najwyższych standardów ochrony środowiska i poprawa jego stanu w najbliższym otoczeniu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. znajdują potwierdzenie w funkcjonującym Zintegrowanym Systemie Zarządzania w oparciu o normy PN–EN ISO 14001, PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 27001 oraz normie PN-ISO 45001.

WYRÓŻNIENIA

Świadectwo Czystszej Produkcji

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. od lat jest wyróżniana przez  Kapitułę Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości za realizowaną działalność proekologiczną z zakresu zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i nadmiernemu zużywaniu zasobów jak również za prowadzoną działalność pro społeczną.

Elektrociepłownia cyklicznie otrzymuje Świadectwo Czystszej Produkcji i jest wpisana jako laureat do Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.