Historia

Elektrociepłownia została uruchomiona w 1974 r. Rosnące zapotrzebowanie na ciepło spowodowane dynamicznym rozwojem miasta w tym okresie zrodziło potrzebę budowy dużego, centralnego źródła ciepła. Przemawiały też za tym wymogi ochrony środowiska, ponieważ kilkadziesiąt małych ciepłowni emitowało bardzo dużo zanieczyszczeń.

Zmiany formy organizacyjno - prawnej

W okresie budowy Elektrociepłownia mieściła się w strukturach Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Metalowego "ZASTAL".

 • 1974 - 75 znajdowała się w strukturze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które zostało przekształcone w WPEC.
 • 1975 - 78 funkcjonowała w strukturze Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
 • 1978 - 91 była jednostką organizacyjną Zakładu Energetycznego w ramach Zakładów Energetycznych Okręgu Zachodniego.
 • 1 lipca1991 - decyzją Ministra Przemysłu została przedsiębiorstwem państwowym pn. Elektrociepłownia "Zielona Góra".
 • 10 sierpnia 1993 - została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pn. Elektrociepłownia "Zielona Góra" Spółka Akcyjna.
 • maj 1995 - nastąpiło wydzielenie ze struktury EC spółki remontowej pn. Przedsiębiorstwo Remontowe Elektrociepłowni ECeRemont Sp. z o.o.
 • 7 września 2001 - nastąpiła prywatyzacja Spółki, 45 % akcji EC zakupiło Konsorcjum: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Dalkia Termika S.A.
 • 1 kwietnia 2009 r. nastąpiło połączenie Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z EC "Zielona Góra”  w drodze przeniesienia całego majątku ZEC na EC ZG w zamian za akcje utworzone w podwyższonym kapitale Spółki przejmującej. W związku z połączeniem nowym akcjonariuszem EC ZG została Gmina Zielona Góra o Statusie Miejskim.
 • 2012 - 2017 - Elektrociepłownia "Zielona Góra" funkcjonowała jako spółka powiązana z grupą EDF w Polsce.
 • 13 listopada 2017 - Polska Grupa Energetyczna nabywa akcje od spółek EDF.

 

Historia bloku węglowego (1974 – 2013)

W kilku etapach rozbudowy oddano do użytku:

 • 4 kotły parowe typu OR – 32         I etap 1976 (dwa kotły); II etap 1978 - 1982 (dwa kotły);
 • 6 kotłów wodnych typu WR – 25   I etap 1974 - 1975 (dwa kotły); II etap 1979 (dwa kotły); III etap 1986 (dwa kotły);
 • 2 turbozespoły parowe upustowo – przeciwprężne   O-PR 15 o mocy 10,5 MW 1976;   VE 32 o mocy 12,87 MW 1996.

Ponadto powstawały urządzenia i obiekty towarzyszące. W etapie III rozbudowy zasadniczo zmodernizowano i rozbudowano obiekty gospodarki wodnej i nawęglania. W ramach projektu "Restrukturyzacja technologiczna i organizacyjna Elektrociepłowni "Zielona Góra" w latach 2005 - 2024" wyłączono trwale z użytkowania kotły wodne o numerach stacyjnych KW-4, KW-5, KW-6.

W związku z modernizacją bloku węglowego polegającą na zastąpieniu kotłów węglowych kotłami olejowo – gazowymi, w 2010 r. wyłączono trwale z użytkowania kocioł KW-3.

Blok węglowy pracował do połowy 2012 r. W lipcu 2012 r. zakończono budowę kotłowni gazowo – olejowej. W miejsce czterech kotłów węglowych zamontowano nowoczesne kotły gazowo – olejowe, tj. 5 wodnych  o łącznej mocy 160 MWt oraz jeden parowy (7 MWt). Uruchomienie tych kotłów pozwoliło w maju 2013 r. wyłączyć trwale urządzenia wytwórcze bloku węglowego (kotły i turbozespoły) łącznie z urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak pompy zasilające, zbiorniki wody zasilającej, urządzenia nawęglania czy odżużlania, itd.

 

Historia bloku gazowo – parowego

W latach 90' w regionie zachodniej Polski odkryto znaczne złoża gazu ziemnego zaazotowanego. Zarząd Elektrociepłowni podjął prace nad koncepcją wykorzystania złóż lokalnych gazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnym i ekologicznie czystym źródle pracującym w skojarzeniu np. bloku gazowo - parowym.
Po przeprowadzeniu optymalizacji wielkości urządzeń projektowanego bloku stwierdzono, że powinien on charakteryzować się mocą elektryczną rzędu 190 MWe oraz mocą cieplną około 95 MWt. 

 • 1993/94 - rozpoczęto prace koncepcyjne związane z budową bloku gazowo-parowego (BGP).
 • 1995 - złożono ofertę "na sprzedaż energii elektrycznej z bloku gazowo - parowego" w odpowiedzi na ogłoszony przez PSE S.A. przetarg na nowe moce wytwórcze.
 • 1996 - złożono do Ministra Przemysłu i Handlu wniosek prywatyzacyjny, w którym określono jako główny cel prywatyzacji budowę bloku gazowo - parowego.
 • 1997 - reforma administracji państwowej zahamowała proces prywatyzacji Spółki.
 • 1998 - Minister Skarbu Państwa ponownie wszczął proces prywatyzacji Spółki.
 • 1998 - podpisano umowę przedwstępną z PSE (bez której, w związku z nowelizacją prawa energetycznego, nie byłoby możliwe podpisanie KDT).
 • styczeń 2001 - podpisano kontrakt długoterminowy z PSE S.A.
 • kwiecień 2001 - podpisano umowę z PGNiG na dostawy gazu.
 • marzec 2002 - podpisanie kontraktu na wykonanie i przekazanie BGP do eksploatacji w ramach realizacji inwestycji "pod klucz". Generalnym wykonawcą było konsorcjum firm Elektrim - Megadex i Enprima Engineering.
 • 30 kwietnia 2002 - podpisanie umowy kredytowej na budowę BGP (po uprzednim aneksowaniu umowy prywatyzacyjnej).
 • 10 lipca 2002 - uzyskano pozwolenia na budowę BGP.
 • 21 sierpnia 2002 - wmurowano kamień węgielny.

 

2002/2004 - inwestycje związane z budową BGP: 

 • kopalnia gazu Kościan - Brońsko,
 • rurociąg gazowy (96 km Kościan - EC Zielona Góra),
 • modernizacja GSZ Leśniów,
 • napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV (19,4 km EC Zielona Góra- GSZ Leśniów),
 • 9 sierpnia 2004 - zakończenie budowy i uruchomienie BGP o mocy elektrycznej 190 MWe i mocy cieplnej 95 MW,
 • 23 grudnia 2004 - ustalenie warunków komercyjnej eksploatacji BGP.

 

2020/2022 - inwestycje związane z modernizacją turbiny gazowej z modelu 9E.03 na 9E.04: 

 • wrzesień 2020 - podpisano umowę z GE Power na modernizację turbiny gazowej,
 • grudzień 2021 - z Belfort we Francji do Zielonej Góry dotarła, ważąca blisko 220 ton, nowa turbina gazowa,
 • luty 2022 - zakończył się, trwający blisko tydzień, transport dyfuzora turbiny gazowej oraz kanału wylotowego turbiny,
 • maj / czerwiec 2022 - demontaż turbiny gazowej model 9E.03 oraz posadowienie na fundamencie nowej turbiny gazowej model 9E.04, 
 • lipiec 2022 - rozpoczęły się odbiory poszczególnych instalacji turbiny oraz rozpoczęto testy i sprawdzenia układów pomiarowych wraz z nowym systemem sterowania MarkVIe,
 • sierpień 2022 - pierwsze uruchomienie nowej turbiny gazowej oraz pierwsza synchronizacja z Krajowym Systemem Energetycznym,
 • październik 2022 - turbozespół gazowy oraz Blok Gazowo - Parowy został przekazany do eksploatacji.