Elektrociepłownia „Zielona Góra” jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w województwie lubuskim. Elektrociepłownia jest wytwórcą energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w sposób skojarzony. Zakład funkcjonuje na rynku energii od 50 lat. Do produkcji energii wykorzystywany jest wyłącznie gaz ziemny ze złóż lokalnych. Spółka jest także operatorem systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze oraz świadczy usługę dystrybucji energii elektrycznej własną siecią elektroenergetyczną w obszarze przylegającym do zakładu. Elektrociepłownia stale podnosi jakość świadczonych usług a także rozbudowuje i modernizuje sieć dystrybucji ciepła w mieście podnosząc efektywność wytwarzania i dystrybucji ciepła sieciowego. Ciepło sieciowe to komfort, pewność dostaw i bezpieczeństwo.

Ciepło sieciowe

Oferujemy dostawę ciepła dla potrzeb:

 • centralnego ogrzewania
 • ciepłej wody użytkowej
 • produkcji chłodu z ciepła sieciowego
 • wentylacji
 • technologii

W swojej ofercie Elektrociepłownia „Zielona Góra” proponuje gamę produktów dającą możliwość wyboru optymalnego rozwiązania. Przedstawiciele Biura Obsługi Klienta chętnie doradzą przy wyborze optymalnych rozwiązań technicznych takich jak:

CIEPŁO KOMFORT

 • kompleksowe projektowanie i budowa przyłączy oraz wyposażenie w węzły cieplne eksploatowane przez EC ZG,
 • rozliczenia wg cennika dla grupy taryfowej A2.

CIEPŁO STANDARD

 • projekt i budowa przyłącza cieplnego po stronie EC ZG,
 • budowa węzła cieplnego i obsługa eksploatacyjna po stronie klienta,
 • rozliczenia wg cennika dla grupy taryfowej A1.

 

Dystrybucja energii elektrycznej (OSD)

Elektrociepłownia „Zielona Góra” jest właścicielem i operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zlokalizowanego na terenie zakładu z możliwością rozbudowy sieci w bezpośrednim sąsiedztwie. Elektrociepłownia oferuje konkurencyjne usługi:

 • dystrybucji energii elektrycznej siecią o napięciu 6 kV
 • dystrybucji energii elektrycznej siecią o napięciu 0,4 kV
 • sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej kompleksowo dla Klientów w bliskim sąsiedztwie elektrociepłowni.

 

Usługi

Elektrociepłownia „Zielona Góra” proponuje swoim klientom usługi okołociepłownicze, które poprawiają komfort i efektywność wykorzystania ciepła sieciowego.

 

Usługi eksploatacyjne

 • obsługa i konserwacja węzłów ciepłowniczych;
 • interwencje Pogotowia Ciepłowniczego;
 • ocena stanu technicznego węzła ciepłowniczego ze wskazaniem elementów do naprawy;
 • serwisowanie i konserwacja instalacji c.o., wentylacji;

Korzyści dla Klienta

 • fachowa obsługa urządzeń węzła;
 • terminowe przeglądy i konserwacje;
 • zabezpieczanie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wody technologicznej, wody wodociągowej i kanalizacji ;
 • regulacje urządzeń węzłów cieplnych;
 • usuwanie usterek;
 • wymiana drobnych elementów węzła;
 • doradztwo energetyczne dotyczące oceny technicznej stanu węzła;
 • raport ze wskazaniem elementów do naprawy;
 • wskazanie możliwości usprawnień i modernizacji;

 

Płukania wymienników ciepłowniczych

 • płaszczowo - rurowych;
 • płytowych;
 • demontaż i montaż wymiennika u klienta;
 • usługa chemicznego płukania wymienników ciepłowniczych;

Korzyści dla Klienta

 • utrzymanie sprawności i efektywności energetycznej wymiennika ciepła (lepsze wykorzystanie ciepła wody);
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania;
 • sprawdzenie szczelności wymiennika ewentualne zalecenia zakupu nowego urządzenia;
 • zmniejszenie szumu generowanego przez wymiennik;

 

Dzierżawa liczników ciepła i układów pomiarowych ciepła zużywanego do podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowanie rozliczenia z podziałem na zużycie ciepła na cele c.o. i podgrzew c.w.u.

 • dzierżawa liczników ciepła;
 • legalizacja liczników;
 • dzierżawa układów pomiarowych ciepła zużywanego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej;
 • przygotowanie rozliczenia zawierającego odczyt zużytego ciepła na cele c.o. i podgrzew c.w.u.;

Korzyści dla Klienta

 • brak jednorazowego kosztu zakupu licznika ciepła;
 • * możliwość zamontowania na instalacji służącej do rozliczeń wewnętrznych;
 • rozłożenie kosztu zakupu licznika na 5 lat;
 • legalizacja licznika – wymiana jest po stronie Elektrociepłowni ;
 • rozliczenie zawierające podział ciepła zużytego na cele c.o. i podgrzew c.w.u.;

 

Dezynfekcja instalacji ciepłej wody użytkowej

 • dezynfekcja instalacji ciepłej wody użytkowej metodą termiczną – usuwanie bakterii Legionella*

  * tylko w okresie grzewczym, po uzyskaniu odpowiednich parametrów na sieci ciepłowniczej

Korzyści dla Klienta

 • eliminacja zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem występowania bakterii chorobotwórczych w instalacjach ciepłej wody użytkowej;

 

Usługi inwestycyjne

 • przygotowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja prac branżowych (budowlana, sanitarna i elektryczna) adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do instalacji węzłów cieplnych;

Korzyści dla Klienta

 • profesjonalne przygotowanie dokumentacji technicznej (branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) oraz realizacja prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych do instalacji węzłów cieplnych);
 • finansowanie podzielone na raty w ilości od 12 do 36 rat;
 • realizacja prac zgodna z wymaganiami EC ZG - brak konieczności uzgadniania dokumentacji oraz nadzoru realizacji prac przez EC – co ma miejsce w przypadku realizacji zadania przez klienta;

Zachęcamy do kontaktu z Obsługą Klientów, tel. (+48) 68 4290 300

 

Opłaty zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozliczanie zużycia ciepła dla użytkowników i obsługa układów pomiarowych

Rodzaj usługiZakres pracKoszt netto
Dzierżawa licznika ciepłaWydzierżawienie licznika Klientowi. Licznik jest montowany, uruchamiany i legalizowany przez EC Zielona Góra. Urządzenie może być użyte do wewnętrznych rozliczeń potrzeb cieplnych według uznania Klienta.Miesięczna stawka opłaty dzierżawnej ustalana indywidualnie - uzależniona od typu i średnicy licznika ciepła. Pierwsza Umowa dzierżawy zawierana na okres 5 lat, następna na czas nieokreślony.
Usługa zdalnego odczytu licznika ciepła – opcja do dzierżawy licznikaOdczyt w okresach rozliczeniowych i sporządzanie załącznika do faktury.15 zł / miesiąc
Legalizacja licznika ciepłaUsługa kierowana do Klientów będących właścicielami liczników ciepła do rozliczeń wewnętrznych, polegająca na demontażu, legalizacji i ponownym montażu, ewentualnej naprawie licznika, ciepła na zlecenie Klienta.Stawka indywidualna uzależniona od typu i średnicy licznika ciepła - kalkulowana jako koszt legalizacji + usługa demontażu, montażu, uruchomienia i wymiany baterii.
Ponowne oplombowanie urządzeń regulacyjnych lub pomiarowo-rozliczeniowychUsługa realizowana w wyniku zerwania, uszkodzenia lub naruszenia plomb zamontowanych przez Dostawcę na instalacji Odbiorcy (opłata niezależna od stosownej kary, o której mowa w Umowie sprzedaży/ kompleksowej sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłania ciepła)200 zł

 

Usługi doradztwa

Rodzaj usługiZakres pracKoszt netto
Pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej w imieniu Klienta - białe certyfikatyDoradztwo w zakresie wskazywania przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Wykonanie audytu efektywności energetycznej przez podmiot trzeci lub siłami własnymi. Opracowanie, skompletowanie i złożenie do URE wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.Podział 50/50 (inwestycja Klienta) + opłata za działania związane z przygotowaniem dokumentacji do URE oraz prowadzenie uzgodnień i udzielanie odpowiedzi na Wezwania URE koszt: 2 500 zł
Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie wspólnych, komplementarnych inwestycjiUsługa doradztwa o możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego tylko przy inwestycjach wspólnych lub komplementarnych, np. instalacje c.w.u. i moduły ciepłej wody, instalacje c.o. i węzeł.Koszt ustalany w ramach zawieranego
porozumienia o wspólnych
inwestycjach.
Wykonanie analizy mocy wykorzystanej wraz z odczytem układów pomiarowych (opracowanie wraz z wnioskami)Analiza wykonywana jest na podstawie rzeczywistego zużycia energii cieplnej dla  jednego obiektu.400zł / obiekt / do dwóch sez. grzewczych
600 zł / obiekt / powyżej 2 sez. grzewczych
Wykonanie zestawień/ raportów wynikających z indywidualnych potrzeb OdbiorcyDane z układów pomiarowo-rozliczeniowych dotyczące pobranej mocy, zużycia ciepła i nośnika ciepła dla obiektów oraz dane handlowe.Koszt ustalany indywidualnie w zależności od zakresu prac.

 

Usługi eksploatacyjna

Rodzaj usługiZakres pracKoszt netto
Obsługa i konserwacja węzłów ciepłowniczychUsługa kierowana do Klientów będących właścicielami węzłów ciepłowniczych. Podstawą usługi jest umowa o świadczeniu usług konserwacyjnych węzła ciepłowniczego lub instalacji wewnętrznej.od 250 zł / miesięcznie
Ocena stanu technicznego węzła ciepłowniczego ze wskazaniem elementów do naprawyUsługa kierowana do Klientów będących właścicielami węzłów ciepłowniczych. Przegląd techniczny węzła. Opracowanie protokołu z przeglądu zawierającego wskazania elementów wymagających naprawy lub wymiany.Węzeł jednofunkcyjny: 300 zł
Węzeł dwufunkcyjny: 450 zł
Węzeł trójfunkcyjny lub większy: 600 zł
Interwencje Pogotowia CiepłowniczegoZabezpieczanie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wody technologicznej, wody wodociągowej i kanalizacji w przypadku wystąpienia awarii na tych instalacjach. Regulacje urządzeń węzłów ciepłowniczych. Uzupełnianie lub upuszczanie zładu. Usuwanie usterek. Wymiany drobnych elementów węzła.130 zł/h + koszt materiałów/ urządzeń
Zmiana krzywej grzania regulatora węzła cieplnegoZmiana ustawień regulatora/ sterownika w węźle cieplnym (korekta krzywej grzania, korekta nastaw, kontrola i regulacja pracy pomp obiegowych, cyrkulacyjnych). Pierwsze zlecenie w danym sezonie grzewczym jest bezpłatne.150 zł
Płukanie wymienników ciepłowniczychChemiczne płukanie wymienników ciepła.
Sprawdzenie szczelności wymiennika.
Płukanie wymienników typu JAD
Typ wymiennikaPłukanie jednej strony
wymiennika
JAD 6/50, DCW270 zł
JAD 3/18, WWB-1230 zł
Płukanie wymiennika płytowego jednostronne
wymienniki płytowe lutowane
do 150 kW
220 zł
wymienniki płytowe lutowane 151-
300 kW
240 zł
wymienniki płytowe lutowane
powyżej 300 kW
240 zł + 1,50 zł
za każdy kW mocy nominalnej
powyżej 300 kW
Demontaż/ montaż wymiennika ciepłaDemontaż/ montaż wymiennika ciepła na potrzeby płukania.Demontaż/ montaż wymiennika ciepła typu JAD
JAD 6/50, DCW270 zł
JAD 3/18, WWB-1180 zł
Demontaż/ montaż wymiennika płytowego
wymienniki płytowe lutowane do 150 kW180 zł
wymienniki płytowe lutowane 151 - 300 kW270 zł
wymienniki płytowe lutowane powyżej 300 kW300 zł + 1,50 zł
za każdy kW mocy nominalnej powyżej 300 kW
Dezynfekcja instalacji ciepłej wody użytkowej metodą termiczną*

* tylko w okresie grzewczym, po uzyskaniu odpowiednich parametrów na sieci ciepłowniczej
Eliminacja zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem występowania bakterii chorobotwórczych (usuwanie bakterii Legionella) w instalacjach ciepłej wody użytkowej.150 zł/h
od 450 zł za instalację
Ciepło dostępne cały rok -
KOMFORT+
Dostawa ciepła przez cały rok. Automatyczne włączanie węzła przy temperaturach poniżej 12⁰C - usługa poprzedzona regulacją węzła.Wg aktualnej Taryfy dla danej grupy odbiorców w zakresie opłat zmiennych za zużyte ciepło
Przerwanie/ uruchomienie
dostaw ciepła
Usługa ponadumownego przerwania / uruchomienia dostaw ciepła.150 zł
Przerwanie dostawy ciepła z winy Odbiorcy (np. windykacja)/ wznowienie dostawy ciepła po wstrzymaniu z winy Odbiorcy.200 zł/ przerwanie dostawy
150 zł/ wznowienie dostawy
Opłata za utrudnianie przez Odbiorcę dostępu do pomieszczenia węzła w celu dokonania przerwania dostawy ciepła (windykacja)250 zł
Kontrola pracy węzła cieplnegoUsługa kierowana do Klientów będących właścicielami węzła cieplnego, polegająca na korekcie nastaw parametrów pracy węzła, korekcie nastaw pracy automatyki pogodowej, kontrola i regulacja pracy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych.180 zł/h
Naprawa lub wymiana urządzeń węzła cieplnegoUsługa kierowana do Klientów będących właścicielami węzła cieplnego, polegająca na realizacji naprawy lub wymiany urządzeń i elementów węzła (np. pompy, wymienniki).Kalkulacja indywidualna na podstawie
kosztorysu
Naprawa urządzeń automatyki węzła w zakresie mechanicznym i elektrycznymUsługa kierowana do Klientów będących właścicielami węzła cieplnego, polegająca na realizacji naprawy urządzeń automatyki węzła w zakresie mechanicznym i elektrycznym.Kalkulacja indywidualna na podstawie
kosztorysu
Nieuzasadniona interwencja Pogotowia CiepłowniczegoNieuzasadnionego wezwania służb technicznych EC Zielona Góra.
Opłata pobierana jest w przypadku
200 zł

 

Usługa inwestycyjna

Rodzaj usługiZakres pracKoszt netto
Adaptacja pomieszczenia klienta na potrzeby instalacji  węzła ciepłowniczegoOpracowanie wielobranżowego projektu adaptacji pomieszczenia (budowlana, sanitarna i elektryczna) zgodnie z wytycznymi wykonania i wyposażenia pomieszczeń węzłów cieplnych zasilanych z sieci cieplnej EC Zielona Góra. Realizacja prac zgodnie z opracowanym projektem.Kalkulacja indywidualna
Dostawa węzła ciepłowniczego wraz z montażemOpracowanie projektu węzła ciepła, dobór urządzeń węzła ciepła, dostawa montaż i uruchomienie.Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż stabilizatora temperatury ciepłej wodyDostawa stabilizatora spełniającego wymagania higieniczne (np. atest PZH) dla modułu c.w.u. o mocy do 75kW o pojemności 150 dm3; możliwy montaż stabilizatora w pomieszczeniu węzła ciepła.Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż stabilizatora temperatury ciepłej wodyDostawa stabilizatora spełniającego wymagania higieniczne (np. atest PZH) dla modułu c.w.u. o mocy większej niż 75kW – 300 dm3; możliwy montaż stabilizatora w pomieszczeniu węzła ciepła.Kalkulacja indywidualna

 

Pozostałe

Rodzaj usługiZakres pracKoszt netto
Sprzedaż wody zdemineralizowanejSprzedaż wody zdemineralizowanej, minimalna ilość zakupu to 1m3.350 zł/m3
Duplikat umowyDostarczenie Odbiorcy duplikatu/ skanu umowy zawartej z EC Zielona Góra.10 zł

 

Opłaty zawarte w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.