Jeśli chcecie Państwo, aby Wasz obiekt (nieruchomość) został podłączony do sieci cieplnej lub rozważacie taką możliwość, wystarczy złożyć w naszej kancelarii wypełniony wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.

Aktualne dokumenty są dostępne w sekcji Do pobrania

KROK 1

Aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia do s.c., należy złożyć w naszej kancelarii wypełniony wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej:

Wniosek zawiera:

 • dane wnioskodawcy,
 • określenie zamówionej mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji, podgrzewu ciepłej wody użytkowej i inne,
 • charakterystykę techniczną obiektu,
 • planowany termin poboru ciepła.

Do wniosku należy dołączyć:

 • plan sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego.

 

KROK 2

Aby uzyskać warunki przyłączenia do s.c., należy złożyć w naszej kancelarii wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej:

Wniosek zawiera:

 • dane wnioskodawcy,
 • określenie zamówionej mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji, podgrzewu ciepłej wody użytkowej i inne,
 • charakterystykę techniczną obiektu,
 • planowany termin poboru ciepła.

Do wniosku należy dołączyć:

 • plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z oznaczeniem lokalizacji węzła cieplnego
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczone ciepło (wypis księgi wieczystej)
 • mapę władania, obejmującą przedmiotową nieruchomość wraz z działkami przyległymi do niej i wykazem właścicieli tych działek
 • wyciąg z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą
 • pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń w jego imieniu

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących możliwości przyłączenia obiektu i dostawy ciepła przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” udziela Biuro Obsługi Klienta - od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00,

tel. (+48) 68 4290 300

Po przeprowadzeniu rozmów i uzgodnieniu optymalnych warunków dla stron zostaje zawarta umowa o przyłączenie. Umowa określa między innymi zakres, sposób finansowania inwestycji oraz termin rozpoczęcia dostawy ciepła i jest podstawą do przystąpienia do realizacji prac. Załącznikiem do umowy jest dokument zawierający szczegółowe warunki przyłączenia.

Zobacz Plan Sieci Cieplnej