Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. na dzień 19.06.2024 r.

29.05.2024

Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust.2 Statutu Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 czerwca 2024 r., na godz. 11.00, w siedzibie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., przy ul. Łowieckiej 24, we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. za rok 2023 oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:

a. z oceny: 
        • Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. za rok 2023,
        • Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
        • Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

b. z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2023

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. za rok 2023 oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., 

b. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023, 

c. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.,

d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.

9. Zamknięcie obrad.