OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.

10.01.2024

Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 pkt 4 w związku z § 25 ust. 4 pkt 2 lit. a i § 19 ust. 3 lit. a Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., na dzień 24 stycznia 2024 r., na godz. 12.00, w siedzibie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., przy ul. Łowieckiej 24, we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:    

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej 10 000 000 PLN netto, w celu realizacji zamówienia na przegląd HGPI w ramach Umowy na serwis turbozespołu gazowego w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., zawartej z General Electric Global Services GmbH dnia 30.09.2020 r.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.