Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., które odbędzie się 18 grudnia 2020 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
 7. Zamknięcie obrad.

Zmiany postanowień Statutu Spółki, zgodne z wnioskiem Akcjonariusza ZEW KOGENERACJA S.A., przedstawiają się następująco:

1. Postanowienia § 14 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki o treści:

„c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia,”

mają otrzymać nowe, następujące brzmienie: 

 „c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.”;

 1. W dotychczasowym § 14 ust. 6 pkt 1. Statutu Spółki po lit. j) dodaje lit. k) w następującym brzmieniu:

„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”.

 

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. W DNIU 18.12.2020 R.

 

 

UCHWAŁA NR  1    

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ................................. ..................... 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

 

§ 1

 1. Dokonuje zmiany § 14 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.”;

 1. W dotychczasowym § 14 ust. 6 pkt 1. Statutu Spółki po lit. j) dodaje lit. k) w następującym brzmieniu:

„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”

 

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UCHWAŁA NR  3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.OGŁOSZENIE  O ZWOŁANIU NWZ ECZG

 

Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., które odbędzie się 16 października 2020 r., o godz. 10.00, w siedzibie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., przy ul. Łowieckiej 24, we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:
 

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką General Electric Global Services GmbH działającą poprzez oddział w Polsce General Electric Global Services GmbH Sp. z o.o. umowy modernizacyjnej na dostawę i wymianę całego zespołu turbiny gazowej.
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Projekty Uchwał NWZ

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE