Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.

 
Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. na dzień 10 czerwca 2022 r., na godz. 11.00, w siedzibie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., przy ul. Łowieckiej 24, we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
   
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   
 3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   
 4. Przyjęcie porządku obrad.
   
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
   
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021.
   
 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
   

a) z oceny:
 

- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
 

- Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.,
 

- Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
 

b) z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2021.
 

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 

a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz Sprawozdania finansowego za 2021 r.,
 
b) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021,
 
c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,
 
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
 
 
9. Zamknięcie obrad.

 
 

 


a r c h i w u m


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. 

 

Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.  na dzień 21 czerwca 2021 r., na godz. 11.00, w siedzibie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 103, w sali „Centrum Zero Wypadków”, z następującym porządkiem obrad:  

 

1.         Otwarcie Zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przyjęcie porządku obrad.

5.         Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

6.         Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 

a)    z oceny:

-      sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,


-      sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.,


-      wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.


b)   z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2020.
 

7.         Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020.
 

8.         Informacja dotycząca niesporządzania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

9.         Podjęcie uchwał w sprawach:
 

a)         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.,

b)        przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020,

c)         udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,

d)        udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.

 

Zamknięcie obrad.

 

projekty uchwał ZWZ
 


a r c h i w u m
 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 4 Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni na dzień 1 marca 2021 r., o godz. 11.00, w siedzibie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., przy ul. Łowieckiej 24, we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych                 Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego celem ustalenia ceny wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. na podstawie art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


  Projekty uchwał
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
  w dniu 1 marca 2021 r.


O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., które odbędzie się 18 grudnia 2020 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 103, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
 7. Zamknięcie obrad.

Zmiany postanowień Statutu Spółki, zgodne z wnioskiem Akcjonariusza ZEW KOGENERACJA S.A., przedstawiają się następująco:

1. Postanowienia § 14 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki o treści:

„c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia,”

mają otrzymać nowe, następujące brzmienie: 

 „c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.”;

 1. W dotychczasowym § 14 ust. 6 pkt 1. Statutu Spółki po lit. j) dodaje lit. k) w następującym brzmieniu:

„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”.

 

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. W DNIU 18.12.2020 R.

 

 

UCHWAŁA NR  1    

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ................................. ..................... 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

 

§ 1

 1. Dokonuje zmiany § 14 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.”;

 1. W dotychczasowym § 14 ust. 6 pkt 1. Statutu Spółki po lit. j) dodaje lit. k) w następującym brzmieniu:

„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”

 

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UCHWAŁA NR  3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.OGŁOSZENIE  O ZWOŁANIU NWZ ECZG

 

Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., które odbędzie się 16 października 2020 r., o godz. 10.00, w siedzibie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., przy ul. Łowieckiej 24, we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:
 

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką General Electric Global Services GmbH działającą poprzez oddział w Polsce General Electric Global Services GmbH Sp. z o.o. umowy modernizacyjnej na dostawę i wymianę całego zespołu turbiny gazowej.
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Projekty Uchwał NWZ

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE