Dematerializacja akcji i Rejestr Akcjonariuszy

INFORMACJA  O OBOWIĄZKOWEJ  DEMATERIALIZACJI  AKCJI

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), został wprowadzony do polskiego porządku prawnego obowiązek dematerializacji akcji spółek.


Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.


Zgodnie z art. 17 ww. ustawy, w dniu 29.05.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 12/2020 o wyborze PGE Domu Maklerskiego S.A., jako podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego Zarząd Spółki zawarł z ww. Domem Maklerskim umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Poniżej, w linku do niniejszej informacji zamieszczamy dokumenty i informacje PGE Domu Maklerskiego S.A. istotne dla akcjonariuszy, w tym Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PGE DM S.A.


Ponadto informujemy, że na podstawie art. 16 ww. ustawy Spółka ma obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to jest w przypadku Spółki - w drodze wysłania listów poleconych lub przesyłek kurierskich. W związku z powyższym akcjonariusze zostaną wezwani pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.


Jednocześnie Spółka ma obowiązek udostępnienia informacji o ww. wezwaniu na swojej stronie internetowej w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres 3 lat od dnia pierwszego wezwania.


W razie pytań dotyczących procesu dematerializacji w Spółce akcjonariusze mogą kontaktować się również pod numerem telefonu 68 429 02 84.

 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. („Spółka”), niniejszym informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.


Zgodnie z wyżej wskazanymi zmianami przepisów prawa moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym terminie dokumenty akcji nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza Spółki, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze elektronicznym.

Na podstawie art. 16 ww. ustawy Spółka ma obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

W związku z powyższym, Spółka wzywa  wszystkich akcjonariuszy do złożenia oryginałów dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) do dnia 18.12.2020 r. w siedzibie Spółki, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Jednocześnie prosimy o wypełnienie i podpisanie oraz doręczenie do Spółki Kwestionariusza dla akcjonariuszy załączonego do wezwania.

Dokumenty akcji należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 103 lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską.

Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone przez Spółkę pisemnym pokwitowaniem.

W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pokwitowanie zostanie wysłane do akcjonariusza na wskazany adres korespondencyjny.

Szczegółowe informacje w sprawie dematerializacji akcji Spółki można znaleźć na stronie internetowej Spółki: www.ec.zgora.pl, jak również pod numerem telefonu 68 429 02 84.

UWAGA
W przypadku stwierdzenia zaginięcia dokumentu akcji prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Spółki, w celu uruchomienia procedury o wydanie duplikatu akcji, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania sądowego o umorzenie utraconego dokumentu.

W przypadku, gdyby dane zawarte w Kwestionariuszu uległy zmianie, konieczne będzie uzupełnienie i ponowne dostarczenie do Spółki Kwestionariusza z aktualnymi danymi.


Z uwagi na szczególny reżim sanitarny spowodowany stanem epidemicznym, spotkanie w celu złożenia dokumentu akcji oraz kwestionariusza w Spółce powinno być umówione z wyprzedzeniem. W tym celu prosimy o kontakt z upoważnionym pracownikiem Spółki
 

- Panią Jolantą Początek pod numerem telefonu 68 429 02 84.

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE