Działana Bieżące - Archiwum 2013

Wigilia z emerytami i rencistami.

19 grudnia 2013 r.,

 

w siedzibie Spółki odbyło  się tradycyjne spotkanie wigilijne Dyrekcji, kierownictwa i przedstawicieli organizacji związkowych EC ZG z emerytami, rencistami Spółki.

EC ZG lubuską perłą w zakresie CSR.

16 grudnia 2013 r.,

 

podczas gali konkursu „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw” prezes EC ZG Marian Babiuch odebrał nagrodę przyznaną EC ZG za działalność w zakresie CSR.
więcej >>Integracyjna zabawa.

15 grudnia 2013 r.,

 

w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się wspólna Zabawa Mikołajkowa dzieci i wnuków pracowników EC ZG i EDF Polska CUW oraz podopiecznych Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”.

Elektrociepłownia pomaga biednym.

9 grudnia 2013 r.,

 

EC ZG podpisała z Prezydentem Zielonej Góry porozumienie w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, korzystającym z ciepła sieciowego. Spółka przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej darowiznę w kwocie 70  tys. zł. Pomoc otrzymało około 200 rodzin.
więcej >>

Pracownicy charytatywnie.

6 grudnia 2013 r.,

 

w ramach akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” pracownicy EC ZG środkami finansowymi i rzeczowymi wsparli ubogą sześcioosobową  rodzinę z Województwa Lubuskiego.

Spotkanie z odbiorcami ciepła.

6 grudnia 2013 r.,

 

w Zielonej Górze odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie przedstawicieli EC ZG z odbiorcami ciepła sieciowego, których m.in. poinformowano o kierunkach rozwoju systemu ciepłowniczego oraz usług ciepłowniczych.

Dyplom od TPD.

6 grudnia 2013 r.,

 

EC ZG została uhonorowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dyplomem Przyjaciela Dziecka.

Ranking Rzeczpospolitej.

3 grudnia 2013 r.,

 

EC ZG zajęła 630 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej pt. „2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów”.

EC ZG na II miejscu w kraju

27 listopada 2013 r.,

 

na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. EC ZG została laureatem tego konkursu zajmując II miejsce w kraju w kategorii firm zatrudniających od 51 do 250 osób.
więcej >>

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej

"Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej".

15 listopada 2013 r.,

 

EC ZG zajęła I miejsce w regionalnym konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy. Wręczenie nagród odbyło się 15 listopada br. w Kalsku.

Awaryjny postój bloku gazowo-parowego.

8 listopada 2013 r.,

 

godz. 23.44, postój awaryjny bloku gazowo – parowego spowodowany nieszczelnością układu olejowego w układzie regulacyjnym turbiny parowej. Ciepło do miasta produkowały kotły gazowo – olejowe. BGP załączono do ruchu 11 listopada, godz. 11.00.

Przygotowania do zimy.

4 listopada 2013 r.,

 

w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie robocze poświęcone omówieniu przygotowań służb z regionu do okresu zimowego. Ze strony EC ZG dyrektor Ryszard Francuz omówił działania związane z  przygotowaniami Spółki do zimy, w szczególności przedstawił zagrożenia, które mogą wystąpić  w produkcji i dostawach ciepła do odbiorców.

900 dni bez wypadku.

31 października 2013 r.,

 

z okazji 900 dni bez wypadku przy pracy w EC ZG odbyło się spotkanie Zarządu i Dyrekcji z pracownikami, podczas którego omawiano zagadnienia związane z BHP oraz wręczono okolicznościowe upominki.

Decyzja w sprawie restrukturyzacji.

31 października 2013 r.,

 

Zarząd podjął decyzję w sprawie restrukturyzacji organizacyjnej EC ZG w perspektywie roku 2020 r. Wprowadzono programy wsparcia dla pracowników, którzy nie otrzymają propozycji pracy.  W sprawie planowanych zmian organizacyjnych odbyły się spotkania informacyjne z kadrą kierowniczą, Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, Radą Pracowników  oraz otwarte spotkania z pracownikami EC ZG.

Cofnięcie Akredytacji.

30 października 2013 r.,

 

Polskie Centrum Akredytacji na wniosek EC ZG (Spółka przestała spalać węgiel) cofnęło Akredytację nr AB 853 dla Laboratorium Zakładowego EC.

Uroczyste przekazanie darowizn

Uroczyste przekazanie darowizn.

29 października 2013 r.,

 

w siedzibie EC ZG odbyło się uroczyste przekazanie darowizn wypracowanych w ramach V edycji konkursu BHP  „Pracuj bezpiecznie”. Łączna kwota wynosiła 13 018 zł. „Czeki” przekazano przedstawicielom trzech instytucji społecznych z Zielonej Góry - Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Promyk, Ośrodkowi Integracji Społecznej, Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw.

Otwarcie wystawy branżowej pt. CIEPŁA ENERGIA.

11 października 2013 r.,

 

prezes Marian Babiuch uczestniczył w otwarciu wystawy branżowej pt. CIEPŁA ENERGIA, w Salonie Wystaw w siedzibie PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze. Wystawa przybliża sprawy wykorzystania w energetyce gazu zaazotowanego ze złóż eksploatowanych przez Oddział w Zielonej Górze (w blokach gazowo – parowych EC ZG, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział EC Gorzów,  Arctic Paper Kostrzyń). Wystawa była eksponowana do15 listopada br.

Seminarium w Beaune w Burgundii.

3-4 października 2013 r.,

 

prezes Marian Babiuch wraz z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Bogdanem Nowakiem i Zastępcą Prezydenta Zielonej Góry Dariuszem Lesickim uczestniczyli w Beaune w Burgundii w seminarium organizowanym przez Dyrekcję Europy Kontynentalnej EDF dla interesariuszy z Polski.

Szczepienia przeciwko grypie.

2 października 2013 r.,

 

w ECZG przeprowadzono coroczną akcję szczepień pracowników przeciwko grypie.

Spotkanie  przedstawicieli Związków Zawodowych spółek Grupy EDF.

1-2 października 2013 r.,

 

Zakładowe Organizacje Związkowe EC ZG były gospodarzem spotkania  przedstawicieli Związków Zawodowych spółek Grupy EDF w Polsce, które odbyło się w Dychowie.

Przetarg ogłoszony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

16 września 2013 r.,

 

EC ZG znalazła się na liście 102 przedsiębiorstw, które wygrały przetarg ogłoszony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Spółka zgłosiła projekt wybudowania w Zielonej Górze przyłączy ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych w celu zastąpienia czterech lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem. Podmioty, które wygrały przetarg, mogą składać do Prezesa URE wnioski o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty). EC ZG aplikowała o uzyskanie białych certyfikatów na wartość 60 toe (ton oleju ekwiwalentnego).

Kodeks Etyki

Polityka zapobiegania oszustwom.

9 września 2013 r.,

 

wdrożono w EC ZG  Politykę zapobiegania oszustwom oraz Kodeks Etyczny Grupy EDF.

Nagroda honorowa „Amicus Musicae”.

7 września 2013 r.,

 

EC ZG otrzymała nagrodę honorową „Amicus Musicae” Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores” za 2012 r. w uznaniu zasług na polu wspierania muzyki klasycznej.

Lider kwartału BHP.

30 sierpnia 2013 r.,

 

Wybrano Lidera Kwartału BHP oraz Drużynę Kwartału BHP za II kwartał 2013 r. Ponownie Liderem został Tomasz Lewczuk, operator – obchodowy bloku gazowo – parowego. Drużyną Kwartału BHP zostali wybrani pracownicy Wydziału Kotłowo – Maszynowego.

Spółka płaci dywidendę.

22 sierpnia 2013 r.,

 

EC ZG wypłaciła  akcjonariuszom  dywidendę (109 zł za akcję).

Remont bloku gazowo – parowego.

2 sierpnia 2013 r.,

 

Zakończył się 72 godzinny ruch próbny bloku gazowo – parowego po  planowym remoncie. BGP przekazano do eksploatacji Remont bloku trwał od 29 czerwca do 30 lipca br.

Zmiany koncesji.

31 lipca 2013 r.,


 

Na wniosek Spółki, w związku z trwałym wyłączeniem z eksploatacji bloku węglowego, prezes URE dokonał zmiany koncesji EC ZG na wytwarzanie ciepła. Nowa koncesja obejmuje wytwarzanie ciepła w 20 źródłach o łącznej mocy zainstalowanej 304,055 MW, w tym w bloku gazowo – parowym 135 MW, w kotłach gazowo – olejowych 167 MW. pozostała moc w 18 kotłowniach gazowych.

Prezes URE dokonał również zmiany koncesji EC ZG na wytwarzanie energii elektrycznej. Nowa koncesja obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w bloku gazowo – parowym o mocy zainstalowanej 198 MW.

Audyt PCBC.

24 - 26 lipca 2013 r.,


Audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie przeprowadzili w EC ZG audyt nadzoru funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001,  PN-EN 14001 oraz PN-N 18001/OHSAS 18001. Wstępnie oceniono, że wdrożony system funkcjonuje prawidłowo i jest doskonalony.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

23 lipca 2013 r.,


W siedzibie EC ZG odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG, które m.in. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. W związku z rezygnacją Krzysztofa Wrzesińskiego z członkostwa w Radzie (od 23 lipca br.) w skład powołano Thierry Doucerain.

Wizyta Wiceprezesa EDF S.A.

16 lipca 2013 r.,


Z wizytą w EC ZG przebywał Gerard Roth, Wiceprezesa EDF S.A, Dyrektor ds. Europy Kontynentalnej. Spotkał się z kadrą menedżerską, przedstawicielami Związków Zawodowych i Rady Pracowników. Omawiano bieżące sprawy Spółki oraz plany na przyszłość. Później G. Roth spotkał się z Wicemarszałkiem  Województwa Lubuskiego Maciejem Szykułą, Prezydentem Miasta Zielona Góra Januszem Kubickim, Prorektorem ds. Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzejem Pieczyńskim.

Nowa taryfa dla ciepła.

9 lipca 2013 r.,


Prezes URE zatwierdził taryfę dla ciepła EC ZG na okres 2013/2014. Wzrost średniej wskaźnikowej ceny ciepła dla odbiorcy końcowego od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. wyniósł 8,3%.

800 dni bez wypadku przy pracy.

8 lipca 2013 r.,


Z okazji 800 dni bez wypadku przy pracy w EC ZG, odbyło się spotkanie Zarządu i Dyrekcji z pracownikami, podczas którego omawiano zagadnienia związane z BHP oraz wręczono okolicznościowe upominki.

Porozumienie o Społecznej Odpowiedzialności  Koncernu EDF.

3 lipca 2013 r.,


Spółka wraz z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w EC ZG przystąpiła do Porozumienia o Społecznej Odpowiedzialności  Koncernu EDF.

Przebudowa układu wyprowadzenia ciepła.

1 lipca 2013 r.,


Na terenie Spółki rozpoczęły się prace związane z przebudową układu wyprowadzenia ciepła z EC ZG.

Spartakiada Klubów HDK w Zielonej Górze.

22 czerwca 2013 r.,


Na XIX Spartakiadę Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Elektrowni i Elektrociepłowni RP stawiło się 15 drużyn z całego kraju. Grupa EDF była silnie reprezentowana. Oprócz Elektrociepłowni ZG, która pełniła zaszczytną rolę organizatora Spartakiady, do Zielonej Góry na zawody przyjechała drużyna KOGENERACJI  oraz  EDF Kraków.
więcej >>

Rada Nadzorcza EC ZG powołała Zarząd VIII kadencji.

14 czerwca 2013 r.,


odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej EC ZG, które powołało Zarząd VIII kadencji. Prezesem został Marian Babiuch, członkiem Zarządu Wojciech Heydel (prezes Zarządu KOGENERACJI).

Walne Zgromadzenie EC ZG.

13 czerwca 2013 r.,


kontynuowało obrady Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG, które przyjęło sprawozdania za 2012 r., udzieliło absolutorium członkom organów Spółki. Zgromadzenie przyjęło wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto w netto za 2012 r. w wysokości prawie 85 mln zł. Wypłata dywidendy  nastąpi 22 sierpnia 2013 r. (109 zł za akcję).

XXI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

12 czerwca 2013 r.,


odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, które m.in. wybrało nowych członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. W skład Zarządu wszedł Marian Babiuch.

Walne Zgromadzenie EC ZG.

6 czerwca 2013 r.,


w siedzibie KOGENERACJI we Wrocławiu rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG. Po wyborze przewodniczącego, na wniosek KOGENERACJI, nastąpiła przerwa w obradach Zgromadzenia do 13 czerwca do godz.14.00.

Lubuskie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska.

5 czerwca 2013 r.,


EC ZG została zaproszona do uczestniczenia w Lubuskich Obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Przedstawiciele Spółki mieli okazję wziąć udział w debacie, podzielić się doświadczeniami oraz zaprezentować proekologiczne osiągnięcia EC ZG.

Zgromadzenie Członków  Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

4 czerwca 2013 r.,


odbyło się XXI Krajowe Zgromadzenie Członków  Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, które m.in. wybrało nowych członków zarządu. Po raz trzeci z rzędu (na trzyletnią kadencję) prezesem PTEZ  wybrany został Marian Babiuch.

Różnorodność źródłem innowacji  i rozwoju.

28 maja 2013 r.,


w ramach obchodów Dnia Różnorodności pod hasłem „Różnorodność źródłem innowacji  i rozwoju” w siedzibie w EC ZG odbyło się spotkanie z  prezydentem  Zielonej Góry Januszem Kubickim. Prezydent wygłosił prelekcję na temat połączenia miasta z gminą.

Karta Różnorodności.

15 maja 2013 r.,


prezes EC ZG wraz z przedstawicielami spółek Grupy EDF w Polsce, podpisali Kartę Różnorodności,  w której zobowiązali się m.in. do tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Wyłączenie z użytkowania urządzeń wytwórczych energii w bloku węglowym EC ZG.

10 maja 2013 r.,


Zarząd podjął decyzję o trwałym wyłączeniu z użytkowania urządzeń wytwórczych energii w bloku węglowym EC ZG,  z zamiarem późniejszej likwidacji, czterech kotłów parowych K1, K2, K3, K4; dwóch kotłów wodnych KW-1, KW-2; dwóch turbozespołów parowych TG-1, TG-2 oraz urządzeń towarzyszących.

Lider kwartału BHP.

26 kwietnia 2013 r.,


wybrano Lidera Kwartału BHP oraz Drużyny Kwartału BHP w EC ZG. Liderem został Tomasz Lewczuk, operator – obchodowy bloku gazowo – parowego. Drużyną Kwartału BHP zostali wybrani pracownicy Wydziału Bloku Gazowo – Parowego.

Tytuł „Mecenasa Sportu”.

25 kwietnia 2013 r.,


Prezydent Miasta Zielona Góra przyznał Elektrociepłowni „Zielona Góra” tytuł „Mecenasa Sportu” Miasta Zielona Góra za rok 2012 za wspieranie działalności sportowej w mieście.

484 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej.

24 kwietnia 2013 r.,


EC ZG zajęła 484 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej największych polskich firm „Lista 500”.

Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

17 kwietnia 2013 r.,


na wniosek Związków Zawodowych  zorganizowano w EC ZG  wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Na ZSIP wybrano Jerzego Ratajczaka, pracownika Wydziału Elektrycznego i AKPiA.

700 dni bez wypadku w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.

29 marca 2013 r.,


w związku z osiągnięciem 700 dni bez wypadku w EC ZG,  w siedzibie Spółki zorganizowano spotkanie z udziałem prezesa, dyrektorów, kadry menedżerskiej, przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych oraz przedstawicieli firm podwykonawczych działających na terenie Spółki, podczas którego wręczono wszystkim upominki w podziękowaniu za to osiągnięcie.

EC ZG i KOGENERACJA organizują wspólnie seminarium

14 marca 2013 r.,


W siedzibie EC ZG odbyło się seminarium pt. „Nowoczesne urządzenia wytwórcze w systemach ciepłowniczych pracujące w standardzie Najlepszych Dostępnych Technik” zorganizowane przez EC ZG i KOGENERACJĘ z udziałem przedstawicieli Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu i Szczecinie oraz przedstawicieli Urzędów Miejskich we Wrocławiu i Zielonej Górze.
więcej >>

Miasto zainteresowane realizacja planów rozwojowych EC ZG.

15 lutego 2013 r.,


Do wiadomości EC ZG wpłynęło pismo Prezydenta Zielonej Góry z 13 lutego br. skierowane do Ministra Skarbu Państwa, informujące że Miasto jest zainteresowane zawiązaniem współpracy w ramach ogłoszonego przez premiera  RP rządowego programu „Inwestycje Polskie” przy planowanym przez EC ZG projekcie budowy bloku gazowo – parowego o mocy 65 MWe, szacowanym na około 200 mln zł, który pokryłby zapotrzebowanie miasta i subregionu zwiększając o 100 % bezpieczeństwo energetyczne miasta.

Wysoka ocena działań EC ZG przez audytorów firmy DuPont.

14 – 15 stycznia 2013 r.,


Audytor z firmy DuPont przeprowadził w EC ZG audyt w zakresie BHP.  7 lutego, przesłano do EC ZG raport z audytu. Średnia ocena Spółki wyniosła 3,0. 27 lutego, odbyły się w siedzibie EC warsztaty z audytorami firmy DuPont dotyczące osiągnięcia przez EC ZG w roku 2013 oceny na poziomie 3,5.

Pomiary gwarancyjne kotłów zakończone.

6 lutego 2013 r.,


Firma Energopomiar zakończyła pomiary gwarancyjne  kotłów gazowo – olejowych(dotyczyły m.in. wydajności i sprawności kotłów, ilości emisji).

Prezes EC ZG zasłużony dla rozwoju uczelni.

8 stycznia 2013 r.,


Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie przyznał prezesowi Marianowi Babiuchowi tytuł honorowy „Zasłużony dla uczelni” za zaangażowanie w rozwój tej uczelni.


Działania Bieżące - Archiwum 2012