Działania Bieżące - Archiwum 2010

15 grudnia 2010 r.,
w związku z modernizacją bloku węglowego, i trwałym wyłączeniem z użytkowania kotła wodnego KW-3, na wniosek EC ZG, prezes URE zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła przez Spółkę. W nowej koncesji określono moc cieplną zainstalowaną EC ZG na poziomie 296,401 MW,

25 listopada 2010 r.,
w Warszawie, podczas uroczystej gali na zakończenie konferencji Energetykon 2010, prezesowi EC ZG Marianowi Babiuchowi wręczono Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2010 za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki,

24 listopada 2010 r.,
w Warszawie, członkowie Zarządu EC ZG podpisali z wiceprezesem EDF Polska Florianem Debionne dokumenty związanych z wdrożeniem Programu Centrum Usług Wspólnych EDF Polska. Elektrociepłownia przystąpi do CUW od 1 stycznia 2011 r.

9 listopada 2010 r.,
EC ZG wraz z Zielonogórskim Oddziałem PGNiG i spółką Diament ufundowały sztandar dla miasta. Prezesi firm przekazali sztandar przewodniczącemu Rady Miejskiej i prezydentowi Zielonej Góry podczas uroczystej sesji Rady w Ratuszu,

5 listopada 2010 r.,
w Muzeum Miejskim we Wrocławiu odbyło się uroczyste przekazanie na rzecz Muzeum obrazu z portretem królowej Marii Leszczyńskiej zakupionego przez KOGENERACJĘ i EC ZG,

11 października 2010 r.,
przedstawiciele EC ZG podpisali z Prezydentem Zielonej Góry porozumienie w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Spółka przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej darowiznę w kwocie 80 tys. zł,

30 września 2010 r.,
w Nałęczowie odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy Pracowników Elektrowni i Elektrociepłowni. Drużynowo EC ZG zajęła III miejsce. W klasyfikacji indywidualnej pracownicy EC ZG zajęli 7, 9 i 15 miejsce. Indywidualnie i drużynowo triumfowała Elektrownia Bełchatów.

28 września 2010 r.,
NFOŚiGW zaakceptował pod względem formalnym wniosek EC ZG o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze,

20 września 2010 r.,
EC „Zielona Góra” zajęła II miejsce w grupie firm dużych w drugiej edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu organizowanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo –Handlową z Gorzowa Wlkp. oraz Gazetę Lubuską,

Od 12 do 13 sierpnia 2010 r.,
przeprowadzono testy poremontowe bloku gazowo – parowego- z wynikiem pozytywnym. 20 sierpnia, załączono BGP do komercyjnej eksploatacji.

11 sierpnia 2010 r.,
Klub Honorowych dawców Krwi przy EC ZG zorganizował zbiórkę rzeczy (woda, żywność, środki czystości, odzież, itd.) dla mieszkańców Bogatyni dotkniętych katastrofalną powodzią. Elektrociepłownia dostarczyła wodę i zorganizowała transport tych rzeczy do Bogatyni.

30 lipca 2010 r.,
w związku z prowadzoną modernizacją bloku węglowego (budżet projektu wynosi 56,9 mln zł), EC ZG zawarła z NFOŚiGW umowę dotacji na kwotę 15,4 mln zł. Środki na dotację pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i są udostępnione w ramach Programu Operacyjnego IX Infrastruktura i Środowisko - Priorytet IV "Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska" - Działanie nr 4.3. - "Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)". Kwota dotacji będzie wypłacona do 30 września 2012 r. w dwóch transzach. Raport dotyczący uzyskania efektu ekologicznego w okresie rocznej eksploatacji kotłów (od stycznia do grudnia 2013 r.) ma być przekazany do końca marca 2014 r.

14-15 lipca 2010 r.,
w EC ZG odbył się audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania EC ZG przeprowadzony przez audytorów z Polskiego Centrum Badań i Ceryfikacji. Wstępne oceny audytorów potwierdziły, że ZSZ funkcjonuje prawidłowo i jest doskonalony.

14 lipca 2010 r.,
odbyła się II tura wyborów członków Rady Pracowników EC ZG. Mandaty członków Rady uzyskali: Edyta Kowalewska, Lucyna Mikucka, Jarosław Piszczyk, Ewa Serdiukow, Józef Woźniak.

1 lipca 2010 r.,
wyłączono z ruchu blok gazowo - parowy do remontu kapitalnego turbozespołu gazowego oraz remontu średniego turbozespołu parowego. Postój remontowy BGP planowany jest do 16 sierpnia.

23 czerwca 2010 r.,
w EC ZG odbyły się zakładowe eliminacje do Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy organizowanego przez Towarzystwo Gospodarczego Polskie Elektrownie. Zwycięzcą został Jerzy Ratajczak z Wydziału Elektrycznego i AKPiA.

21 czerwca 2010 r.,
odbyły się ćwiczenia z udziałem jednostek bojowych Państwowej Straży Pożarnej w celu sprawdzenie przygotowania załogi EC ZG na wypadek pożaru w budynku Bloku Węglowego. Oceniano zachowanie się pracowników w czasie zarządzonej ewakuacji, sprawdzono poprawność działań ratowniczych związanych z ewakuacją poszkodowanego na noszach, oraz praktyczne ćwiczenie z reanimacji na fantomie. Oceny strażaków są pozytywne.

28 maja 2010 r.,
w siedzibie KOGENERACJI we Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG. ZWZ przyjęło sprawozdania za 2009 r., udzieliło absolutorium członkom organów Spółki. Zgromadzenie przyjęło wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto.

15 maja 2010 r.
EC ZG otrzymała tytuł "Honorowego Mecenasa Muzeum Ziemi Lubuskiej".

12-13 maja 2010 r.,
Dyrekcje Handlowe EC ZG i KOGENERACJI zorganizowały w Dychowie wspólne seminarium, którego celem jest uzyskanie efektu synergii w działaniach marketingowych, w szczególności w zakresie oferty produktowej, programów marketingowych, oceny opłacalności inwestycji na rynku ciepła, baz klientów i projektów.

24 kwietnia 2010 r.,
zorganizowano "Dzień otwarty EC ZG". W godz.10 - 17 obiekty Elektrociepłowni zwiedziło 540 osób.

26 marca 2010 r.,
postanowiono uruchomić z dniem 1 kwietnia br. III edycję konkursu BHP "Pracuj bezpiecznie". Przyjęto nowy regulamin konkursu.

5 marca 2010 r.,
w zielonogórskiej Palmiarni, w obecności przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych regionu i miasta, przedsiębiorców, prezesów spółdzielni mieszkaniowych - największych odbiorców ciepła, członkowie Zarządu EC ZG podpisali z przedstawicielami konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA i Comax Sp. z o.o. w Katowicach kontrakt na projekt, budowę, dostawę urządzeń i wyposażenia, montaż na miejscu budowy, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji układu kotłów olejowo - gazowych w formule realizacji "pod klucz, z terminem oddania do eksploatacji na 30 czerwca 2012 r. Cena kontraktu wynosi brutto 54 830 440 zł.

22 lutego 2010 r.,
w siedzibie EC ZG odbyło się spotkanie prezesa Mariana Babiucha ze zwycięzcami konkursu fotograficznego FOTO DAY w Elektrociepłowni. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane przez Spółkę.

29 stycznia 2010 r.
w związku z rezygnacją Michaela Kowalika z członkostwa w Radzie Nadzorczej EC ZG, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG powołało Haralda Minknera, na członka Rady.

22 stycznia 2010 r.,
w ramach konkursu "FOTO DAY w EC ZG" organizowanego przez portal zielonogórzan MM Zielona Góra i Gazetę Lubuską, umożliwiono 60 fotografikom wykonanie zdjęć elementów obiektów produkcyjnych Spółki.

15 stycznia 2010 r.,
Zarząd postanowił podjąć działania dotyczące rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej w kierunku nowych osiedli Mazurskiego i Warmińskiego.

8 stycznia 2010 r.,
Zarząd dokonał wyboru firmy Energopomiar Gliwice na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie kotłów olejowo - gazowych.
 

Działania Bieżące - Archiwum 2009