Działania Bieżące - Archiwum 2009

23 grudnia 2009 r.,
Zarząd zaakceptował wniosek Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty i postanowił wybrać na realizatora inwestycji pod nazwą " Budowa kotłów olejowo - gazowych w EC Zielona Góra" konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Comax sp. z o.o. Katowice.

21 grudnia 2009 r.,
Michael Kowalik zrezygnował z dniem 31 grudnia 2009 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej EC ZG.

17 i 18 grudnia 2009 r.,
odbyły się spotkanie wigilijne Dyrekcji, kierownictwa i przedstawicieli organizacji związkowych EC ZG z emerytami, rencistami oraz z pracownikami Spółki.

3 grudnia 2009 r.,
EC ZG była organizatorem Seminarium BHP spółek Grupy EDF w Polsce, które odbyło się w Zielonej Górze. Przybyło około 50 gości. Po zakończeniu seminarium goście zwiedzili blok gazowo - parowy.

20 listopada 2009 r.,
powołano Radę Etyki EC ZG.

18 listopada 2009 r.,
EC ZG otrzymała w konkursie Laur Białego Tygrysa Energia 2009, organizowanego przez Agencję Promocji Energii, nagrodę za kompleksową modernizację organizacyjno- technologiczną systemu ciepłowniczego Zielonej Góry (od źródła do odbiorcy).

6 listopada 2009 r.,
w Gorzowie Wlkp. odbyło się podsumowanie XVI edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" organizowanego przez Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze. W konkursie tym EC ZG zajęła drugie miejsce wśród dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 osób.

26 października 2009 r.,
w zielonogórskim Ratuszu członkowie Zarządu EC ZG podpisali z Prezydentem Zielonej Góry porozumienie w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. EC ZG przekazało w formie darowizny 80 tys. zł. Pomoc finansowa dotyczy opłat za ogrzewanie mieszkań i korzystanie z ciepłej wody z miejskiego systemu ciepłowniczego. Mieszkańcy uzyskają pomoc poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

8 października 2009 r.,
w siedzibie EC ZG odbył się zakładowy konkurs wiedzy o BHP. Zwycięzcą został Jerzy Ratajczak (TE). 22 października, w Międzyzdrojach, odbył się XII Konkurs Wiedzy o BHP pracowników Elektrowni i Elektrociepłowni. Reprezentanci EC ZG zajęli miejsca poza pierwszą dziesiątką, a drużynowo VII miejsce.

30 września 2009 r.,
EC ZG sprzedała wszystkie posiadane udziały spółki "ECeAuto".

11 września 2009 r.,
EC ZG zajęła 4 miejsce w kategorii duże firmy w I edycji konkursu "Lubuski Lider Biznesu" organizowanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo - Handlową w Gorzowie Wlkp. oraz Media Regionalne Zielona Góra.

8 września 2009 r.,
EC ZG została regionalnym laureatem konkursu "Firma dobrze widziana" organizowanego przez Business Centre Club, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Związków Zawodowych oraz tygodnik Newsweek.

28 - 30 lipca 2009 r.,
odbył się audyt certyfikujący Zintegrowany System Zarządzania wraz z Certyfikacją Zintegrowanego Systemu Jakości w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009, przeprowadzony przez audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). Wyniki audytu były pozytywne. W sierpniu Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemu Zarządzania PCBC SA przyznał EC ZG Certyfikaty na zgodność z normą PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 oraz OHSAS 18001 w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i dystrybucji ciepła.

Rezygnacja członka Zarządu
10 lipca 2009 r., Pan Christian Berger złożył rezygnacje z pełnienia funkcji członka Zarządu EC ZG.

Przegląd bloku gazowo- parowego
30 czerwca, wyłączono blok gazowo - parowy do planowego przeglądu turbozespołu gazowego, kotła odzyskowego, turbiny parowej oraz urządzeń towarzyszących. Postój potrwa do 27 lipca. Próby ruchowe zaplanowano od 3 do 7 sierpnia. W czasie postoju BGP pracuje blok węglowy ( kocioł parowy oraz turbozespół parowy).

Ćwiczenia na piatkę
26 czerwca, w ECZG odbyły się ćwiczenia w zakresie ewakuacji osób z płonącego budynku administracyjnego z udziałem przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. Działania ratowniczo - ewakuacyjne przebiegły sprawnie.

Zagrożenie grypą A/H1N1
15 czerwca 2009 r., w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia 6 poziomu zagrożenia grypą A/H1N1, Zarząd powołał Zespół ds. pandemii grypy, którego zadaniem jest przygotowanie instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia tej grypy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC
9 czerwca 2009 r., w siedzibie KOGENERACJI SA odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC Zielona Góra", które zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdanie finansowe za 2008 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. za 2008 r., dokonało podziału zysku za 2008 r., zatwierdziło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2008 r., udzieliło absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. oraz powołało Radę Nadzorczą Elektrociepłowni "Zielona Góra" na VII kadencję.

Ogłoszenie
4 czerwca 2009 r., w Dzienniku Komisji Europejskiej ukazało się ogłoszenie Elektrociepłowni o przetargu publicznym w sprawie wyboru wykonawcy na budowę kotłów olejowo - gazowych w EC ZG. Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, dostaw, montażu, rozruchu i uruchomienia nowych kotłów oraz instalacji towarzyszących.

Wybory członków Rady Nadzorczej.
21 maja 2009 r., w EC ZG zakończyły się wybory członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Najwięcej głosów uzyskali Mariusz Guz oraz Henryk Peitler (obecny sekretarz Rady).

Tytuł dla EC ZG
14 maja 2009 r., EC "Zielona Góra" została uhonorowana tytułem: "SOLIDNY PRACODAWCA ZIEMI LUBUSKIEJ 2008". Projekt "Solidny Pracodawca Roku" jest prowadzony przez Grupę Media Partner z Katowic pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz patronatem Konfederacji Pracodawców Polskich.

Modernizacja części węglowej
11 maja 2009 r., Zarząd podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego modernizacji części węglowej EC ZG polegającego na budowie kotłów olejowo - gazowych w miejsce kotłów węglowych. Powołano Komisję Przetargową do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy modernizacji części węglowej EC ZG. Wybór wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień publicznych (PZP), prowadzony będzie w trybie "negocjacji z ogłoszeniem".

EC ZG przekazuje darowiznę
22 kwietnia 2009 r., w siedzibie EC ZG odbyła się uroczystość wręczenia "czeków" przedstawicielom instytucji charytatywnych - Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" oraz Ośrodkowi Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Łącznie przekazano darowizny na kwotę 13 275 zł. Środki wypracowano w ramach konkursu BHP "Pracuj bezpiecznie".

EC ZG przystępuje do Konsorcjum ds. Rejestracji Ubocznych Produktów Spalania
20 kwietnia 2009 r., podjęto decyzję w sprawie przystąpienia do Konsorcjum ds. Rejestracji Ubocznych Produktów Spalania w celu przygotowania dokumentacji rejestracyjnej oraz rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów wytwarzanych w EC ZG, w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła, ubocznych produktów spalania: żużla i popiołów.

Połączenie EC ZG i ZEC
1 kwietnia 2009 r., Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował połączenie Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z EC "Zielona Góra". Połączenie nastąpiło na podstawie art.492 § 1pkt.1 ksh w drodze przeniesienia całego majątku ZEC na EC ZG w zamian za akcje utworzone w podwyższonym kapitale Spółki przejmującej, zgodnie z uchwałami NWZ EC ZG i NZW ZEC z 20 lutego 2009 r. Postanowienie Sądu stało się prawomocne 9 kwietnia 2009 r. W związku z połączeniem spółek kapitał zakładowy EC ZG wzrósł o 653 250 zł i wynosi 13 853 150 zł. W związku z podniesieniem kapitału zakładowego wyemitowano 26 130 akcji imiennych, zwykłych serii "D", o wartości nominalnej 25 zł, które objęła KOGENERACJA SA (17 978 sztuk) oraz Gmina Zielona Góra o Statusie Miejskim (8 152 sztuk).

Uruchomienie Projektu "Efektywność Energetyczna"
24 marca 2009 r. podpisano porozumienie z KOGENERACJĄ SA w sprawie współpracy przy Projekcie "Efektywność Energetyczna".

EC ZG dostarczy ciepło do basenów
9 marca, Zarząd EC ZG wraz z Prezydentem Zielonej Góry uczestniczyli przy podpisaniu umowy pomiędzy ZEC i MOSiR o przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budowanego Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze (kompleks basenów i hala sportowa).

Konkurs BHP "Pracuj bezpiecznie"
1 kwietnia 2009 r. uruchomiono kolejną edycję Konkursu z udziałem pracowników Spółki. (poprzednia edycja zakończyła się 31 stycznia 2009 r.). Przyjęto nowy Regulamin Konkursu.

Zgromadzenia spółek za połączeniem
20 lutego, w siedzibie EC ZG odbyły się NZW ZEC oraz NWZ EC ZG, które podjęły uchwały w sprawie połączenia się spółek. NWZ EC ZG zatwierdziło jednolity tekst Statutu Spółki.

Spółka Polimex - Energo zmienia nazwę na "ECeRemont".
Zarząd EC ZG zaakceptował wniosek Zarządu Polimex - Energo w sprawie zmiany nazwy spółki na "ECeRemont". 12 lutego 2009 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował zmiany w KRS dotyczące nazwy i siedziby Spółki. Obecnie spółka nosi nazwę "ECeRemont" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Zmiana Regulaminu organizacyjnego
4 lutego 2009 r., w związku z planowanym połączeniem EC ZG i ZEC Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego EC ZG. Powołano nowe stanowiska, przyjęto nowy schemat organizacyjny.

EC ZG wdraża ISO 9001
2 lutego 2009 r., przedstawiono wnioski z audytu wstępnego i założenia do wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Zarząd przyjął wstępnie mapę procesów wraz z wykazem strategicznych i operacyjnych liderów dla ustanowionych procesów.

ECeRemont zmienia nazwę na "ECeAuto"
27 stycznia 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ECeRemont postanowiło zmienić nazwę spółki na "ECeAuto" oraz zakres jej działalności.

Zarząd przyjmuje Zintegrowaną Politykę Jakości, Środowiska i BHP
5 stycznia 2009 r., w związku z wymaganiami wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008 integrowanego z funkcjonującym Systemem Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy, Zarząd EC ZG przyjął Zintegrowaną Politykę Jakości, Środowiska i BHP Elektrociepłowni "Zielona Góra". Nowa polityka uwzględnia prowadzenie działalności związanej z dystrybucją ciepła oraz wymagania Grupy EDF w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju.